milivolt electronics world news Apollon_Tapinagi_(Temple_of_Apollon)-didimhaber.net
07-01-2014

Apollon Tapna (Temple of Apollon)

Apollon_Tapna_(Temple_of_Apollon)

TARHÇE

 

  Milat’tan önceki yllarda yaayan insanlar büyü, fal gibi eylere çok inanrlard. Bu inançlar onlarn yaamlarn yönlendiren en büyük faktördü. Dinsel duyarllklar kark ve deiikti. Kendilerince her yararl ve güzel eyin ayr bir tanrs olduu var saylrd. Örnein; Deniz Tanrs Poseiden, ak tanrs Eros, arap Tanrs Baküs “Dionysos”, Ik ve Güne Tanrs Apollon gibi. Bu inançtaki insanlar genel olarak Ege Denizi çevresinde yayorlard. O günkü koullarda ticaret ve kültürde, sanatta bir hayli gelimilerdi. Ulam kolaylklar gerei denize yakn yerlerde Truva, Bergama, Efes, Priyon, Milet gibi büyük ehirler kurmulard.

    Didim’deki Apollon Mabedide 20 km kuzeydeki Milet ehri ile dier yöre halklarnn geleceklerini örenme ve dertlerine çare bulma isteklerini karlamak için yaplmtr. Ionya’nn en büyük kenti Milet’in Didim’de kurduu Apollon Tapnana “DDYMEON” denirdi. lk ça yazarlar bu adn kaynan tam olarak veremiyorlar. Ama “kiz Tapnak, ya da kizler Tapna anlamna gelen bu ad iki dorukta bir dadan veya tanr Apollon’un sevdii ikizlerden gelmelidir.” diyenler var. Nitekim, o çalarda, imdi “Tek Aaç” muhiti diye anlan yerde bulunan birbirine paralel iki Tepeye “Didymeion” denildiini Fransz tarihçi Charles Texsier belirtiyor. Arkaik devre ait olan bu eski Apollon Mabedi bir çok hükümdar, hatta Lidya Kral Krezüz tarafndan ziyaret edilmiti. Perslerin M.Ö. V. Yüzylda Anadolu’da yaptklar saldrlar sonunda Dara “DARUS” bu tapna ehriyle birlikte ykm ve içerisinde

    Yapm ii çok büyük çapta tutulur. Mimar olarak Efes’te yanan Artemis Mabedi’ni  yeniden yapan Panienie Mileti Dephnis görevlendirilir. Tapnak bitincedünyann sekizinci harikasolacaktr. Yapm ii uzun yllar sürer ve bu arada Milet’in hazinesini de bir hayli sarsar. Hatta mabedin inaatnda çalan usta ve içiler ücretlerini  alamadklar gerekçesiyle bir süre çalmazlar. Bir anlamda tarihin ilk grevi gerçekleir. Bu konu ile ilgili yazl belgeler Milet’te son yllarda yaplan kazlarda bulunmutur.

   Bütün bu zorluklara ramen mabedin yapm M.S. II. Yüzyl ortalarna kadar sürdürülmeye çallmtr. Ama ne varki aradan geçen yüzyllar içinde nesillerle birlikte inançlar da doal olarak deimi, örnein, sa’nn ilan ettii Hiristiyanlk dini Didim’deki halk tarafndan da benimsenmiti. Dolaysyla Tanr Apollon unutulmu ve onun adna yapm sürdürülmeye çallan mabet de eski önemini yitirmiti. naat Roma krallarnn gayretlerine ramen bitirilemeden yarm braklmtr. Duvarlarnn bir ksmna son içiliinin yaplmas, baz talarn tra edilmemesi, güneli tarafta görülen yüksek tek sütunun yevsiz oluu bunu belirtmektedir. Didim – Didyma Mabedi düzgün  en uygun bir alan üzerine ina edilmitir. Temellerinde depreme kar dayankl zgara plan uygulanm, çevresine 124 sütun konulmas (çaty tutmas için) düünülmütür. Sütunlarn yükseklii 19,4 metredir.

   Mabedin en ilgi çeken taraf 1,45  metre eik bulunan antsal kapsdr.Sanda, solunda ve tabann’da 7 er metre uzunluunda ve yaklak 60 tonarlnda tek parça mermer bloklarla çevrelenmi bu dev eik mimari bir zorunluluktan ötürü yaplm deildir. Bunda o zamanki, dini görüün oldukça rolü vard. Çan inanna göre ibadete gelen halk mabedlerin içerisine giremezler, önündeki sunan çevresinde toplanrlard. Ancak Rahipler ve Apollon kültürü ile ilgili kahinler mabede girerlerdi.M.S. XV. Yüzyln bitimine doru meydana gelen bir deprem ve yangnlar mabedi çok büyük ölçüde tahrip etmi ve ykmtr.

   Gezginler ve arkeoloklar uzun yllar yknt haliyle kalan bu yap XVIII. Yüzyldan sonra ilgilenmeye balamlardr. lk defa Nevton ve C. Texier gibi gezginlerin yazlarnda sözü edilen mabed üzerinde çalmalara 1858 ylnda ngilizler tarafndan balanlmtr. 1872  ylnda tapnakta Franszlar, Thomas ve Rayet bakanlnda çaltlar.Sistemli kazlar ancak 1904 de Berlin Müzesi adna Almanlar tarafndan yaplmaya baland. Bu kaz devrin ünlü Arkeolou Prof. Theodar Wiegan bakanlnda 1913 ylna kadar devam etti.1924 – 1925 yllarnda Almanlar tapnakta yine çaltlar ve buünkü görüntüyü meydana çkardlar. Bu kaznn toplu sonuçlar 1941 ylnda HI Kneckfusa tarafndan “Didyma” adl bir kitapta yaymland. Son yllarda ise Alman Arkeoloji Profösörü Dr. K. Tuchelt bakanlnda tapnakta yeniden çalmalara balanld. Nitekim bu çalmalar sonunda varl bilinen “Mukaddes Yol”un kalntlar gün na çkartlmtr.

   Bu mukaddes yol tapnakla, bu günkü Maviehir’in bulunduu yerdeki Panormas liman arasndadr. Dua ve  bir takm istekleri için gelenler Panormos Limannda karaya inerler ve 4 km. çevresi aslan ve Branhid heykelleriyle süslü mermer “Mukaddes Yolu yürüyerek Tapnaa varrlard. Son yllarda Altnkum sahil yerleiminin snrlarn alabildiince genileterek sktrd Didyma Apollon Tapna’n ziyaret edenlerin, bir zamanlar ücra bir köede kalm bu yerin o zamanki güzelliini tahayyül edebilmeleri neredeyse mümkün deildir. Son zamanlarda resmi makamlar tarafndan “Eski Görkemiyle” yeniden ayaa kaldrlmas talep edilen Apollon Tapna ve yakn çevresi, baka hiçbir yerle karlatrlamayacak kadar etkileyicidir. Çünkü balangçta Königlich  Preussischen Museen zu Berlin adna Theodor Wiegand daha sonra Martin Schede ve 1972 ylndan itibaren de uzun süre Klaus Tuchelt yönetiminde yaplan kazlarda, milattan önce 4 üncü yüzylda öncüleri örnek alnarak balanm olan ve Büyük skender tarafndan da desteklenen, devasa mimarinin faniliini gösteren ykk durumdaki sütun tamburlaryla bu tapnak dnda, Artemis Kutsal Alan ve Kutsal Alann ziyaretçileri için çeitli yaplar aratrlmtr. Bu balamda önemli ticaret merkezi Milet ile Didyma’y Arkaik dönemden beri birletiren kutsal cadde de aratrlmtr. 26 kilometrelik bu tören yolu, büyük heykellerle donatlm dinlenme duraklar tarafndan bölümlere ayrlyordu ve imparatorluk döneminden beri en azndan son ksm özenli ta döeliydi  ve sütunlu galerileri vard. imdiye kadar ancak bir ksm bilinen bu kutsal alan, bir kent gibi programl oluturulmu bir bütün olarak alglanmaldr.

    19. yüzyln sonlarnda tapnan hemen yukarsnda, genellikle tapnak malzemelerinin kullanld ve yalnz terkedilmi büyük kilisesi günümüze ulam ve halk Rumlardan oluan bir köy vard. Örenyerinin en yüksek noktas, böyle yerleimler için karakteristik olan ve tapnan devasa parçalarnn yannda son derece narin duran bir yel deirmeni için en uygun yerdi.19.Yüzyl boyunca ngiliz ve Fransz aratrmaclarnn birkaç kez giritikleri kazlara ramen, daha önce kimsenin tasavvur edemedii bu devasa yapnn boyutlar ancak 1906 ylndan sonra büyük teknik zorluklarla gerçekletirilen kazlarla ortaya çkmtr. Ayrca, 1979 ylnda kefedilen duvarlarn yüzeyine çizili ayrntl planlarn ortaya çkmas da büyük heyecan uyandrmtr.

   2003 ylnda Andreas Furtwangler yönetiminde balayan çalmalar, kutsal alann erken dönemlerinin anlalmasna yönelik olup, ayn zamanda eserlerin ortaya çkartlmasndan hemen sonra onarm ve yeniden ayaa kaldrma çalmalar sürdürülmektedir. Ayrca var olan mimari parçalar korumak ve tapnan etkileyici görünümünü muhafaza etmek için yangnlardan zarar gören mermer parçalarn özenle onarlp çok zaman gerektiren ince çalmalarla emniyete alnmas sürdürülmektedir.

http://www.didim.bel.tr/index.php/didim-hakknda

 Facebook albüm için>>

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1414335245474927.1073741834.1383587961882989&type=1

   

Sanatn yiletirici Gc; Sanatla Terapi

Didim Lunapark Grntleri

Selda Bacan Konseri Grntler

Didim Yry Rotalar

Melek Mosso

Babo Keilere Operasyon

Selda Bacan Konseri

Aydn'da Yaz Konserleri Devam Ediyor


Sanatin_Iyilestirici_Gucu;_Sanatla_Terapi
Sanatn yiletirici Gc; Sanatla Terapi..

Kooperatif_Ziyareti
Kooperatif Ziyareti..

Yabancilara_Konut_Satislari
Yabanclara Konut Satlar..

Internette_Dogal_Reklam_-_Milivolt.net_Online_Pazaryeri
nternette Doal Reklam - Milivolt.net Online Pazaryeri..


sinyaller-com

twitter_didimhaber

AliExpress WW


Hamza_Saykan_Resim_Sergisi
Hamza Saykan Resim Sergisi..

Didim_Lunapark_Goruntuleri
Didim Lunapark Grntleri..

Parla_Solari_Sanayi_ve_Teknoloji_Bakani_Mustafa_Varank_Ziyaret_Etti
Parla Solar Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank Ziya..